Loading...

Profesjonalne usługi geodezyjne

O nas Więcej o nas

Zaangażowanie 100%
Profesjonalizm100%
Kreatywność100%
Długoletnia działalność na rynku oraz wiele wykonanych zleceń sprawiło, że jesteśmy partnerem godnym zaufania i uznania dla naszych Klientów. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą techniczną, posiadającą niezbędne umiejętności zawodowe, poparte ogromnym doświadczeniem.
Obsługujemy obszary powiatów: piaseczyńskiego, pruszkowskiego, miasta stołecznego Warszawy, warszawskiego zachodniego, grodziskiego, otwockiego oraz mińskiego.

Oferta

Mapa do celów projektowych

Jest niezbędna projektantom, architektom do wykonania projektu zagospodarowania działki, będącego nieodłącznym elementem projektu budowlanego.
 

Architekt wykonuje projekt budynku lub pracuje na gotowym projekcie, który należy umiejscowić na Państwa działce, czyli wykonać jego adaptację. Proces tworzenia mapy do celów projektowych polega na pobraniu przez geodetę z Wydziału Geodezji i Katastru tzw. „mapy archiwalnej” działki, dla której ma być wykonana mapa do celów projektowych. Wg przepisów prawa, zasięg takiej mapy to miejsce inwestycji, czyli Państwa działka oraz opaska 30 metrowa dookoła inwestycji.
Na takim obszarze geodeta wykonuje pomiar uzupełniający. Naszym zadaniem jest doprowadzenie do zgodności odbitki mapy archiwalnej ze stanem rzeczywistym. Aktualizację przeprowadza się zwykle również pod kątem ewidencji gruntów i budynków, gdyż zgodnie z nowymi przepisami, mapa zasadnicza i ewidencyjna powinny być ze sobą zgodne. Taką zaktualizowaną mapą jest właśnie mapa do celów projektowych.
Tyczenie budynku

Tyczenie budynku, jako obiektu dość skomplikowanego, można wykonać dwojako – przez wyznaczenie obrysu budynku lub osi konstrukcyjnych.

Decyzję o tym, co geodeta ma tyczyć, powinien podjąć kierownik budowy. W przypadku tyczenia osi, inwestor powinien przygotować drewniane ławy, na których geodeta oznaczy osie. W obu przypadkach, przed wytyczeniem budynku, inwestor powinien zadbać o usunięcie wierzchniej warstwy ziemi (humusu) z placu budowy.
Tyczenie budynku należy zlecić geodecie z pewnym wyprzedzeniem dostarczając plan zagospodarowania działki oraz rzut parteru z projektu budynku.

Dokumenty należy doręczyć min. 2 dni przed dniem wykonania tyczenia.

Tyczenie sieci uzbrojenia terenu

Jest to wyniesienie w teren zaprojektowanych sieci gazowych, elektrycznych, wodociągowych oraz kanalizacyjnych, zgodnie z projektem.

W przypadku sieci uzbrojenia terenu, tyczeniu podlegają osie przebiegu wybranych sieci oraz ich punkty węzłowe np. studzienki kanalizacyjne, transformatorownia.

 

Inwentaryzacja powykonawcza

Inwentaryzacja powykonawcza - budynku, uzbrojenia, sytuacji, wykonywana jest w celu określenia kształtu i położenia obiektów budowlanych.

Na podstawie inwentaryzacji wprowadza się zmiany na mapie zasadniczej oraz w Ewidencji Gruntów i Budynków, jak również w ewidencjach sieci uzbrojenia terenu. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Jej wyniki załącza się do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.
Zlecenie wykonania inwentaryzacji należy do obowiązków inwestora i powinno nastąpić w chwili umożliwiającej geodecie bezpośredni pomiar urządzeń i obiektów, czyli w przypadku uzbrojenia terenu – przed zasypaniem wykopu. Wynikiem prac geodety jest mapa inwentaryzacji oraz odpowiednia dokumentacja, przekazywana do organów państwowych.

 

Geodezyjna obsługa inwestycji

W pierwszej kolejności, przy obsłudze budowy niezbędne jest opracowanie projektu budowlanego, a następnie wytyczenie budynku w terenie. Przede wszystkim tyczone są główne osie budynku. 

W przypadku obiektów wielokondygnacyjnych tyczenie osi wykonywane jest na każdym poziomie. Jeżeli projekt jest bardziej skomplikowany, zwykle tyczone są dodatkowe elementy np. łuki, ściany działowe, odbicia osi głównych, przebieg otworów technicznych, osie wind itp., uzgodnione wcześniej z inwestorem i wykonawcą.
Po zakończeniu budowy sporządzana jest inwentaryzacja powykonawcza budynku oraz wszelkich przyłączy sieci uzbrojenia terenu, dochodzących do budynku.

 

Geodezyjny pomiar powierzchni użytkowej

Geodezyjny pomiar powierzchni użytkowej sporządza się w zależności od celu, jakiemu ma służyć opracowanie.  

Geodeta dobiera odpowiednie przepisy i normy. Przedmiotem inwentaryzacji jest dokładne zbadanie budynku/lokalu pod względem jego parametrów takich jak: wymiary, powierzchnie i wysokości.
Wynikiem opracowania jest szkic budynku lub lokalu z przedstawieniem miar i powierzchni, oraz zestawieniem tabelarycznym z klasyfikacją powierzchni, sporządzony na podstawie odpowiednich przepisów.

 

Podziały nieruchomości

Podlegają im nieruchomości gruntowe i budynki. Fizyczny podział geodezyjny działki to ewidencyjne wyodrębnienie przynajmniej dwóch działek, mogących stanowić odrębne nieruchomości gruntowe, bez zmiany właściciela.

Wstępny projekt podziału można sporządzić po zbadaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: - sprawdzeniu dopuszczalnej minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki, - minimalnej szerokości frontu działki, - minimalnej szerokości drogi dojazdowej do nowo wydzielonej działki.
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego istnieją inne możliwości podziału działki, między innymi wydzielenie działki budowlanej, wydzielenie działki rolnej o minimalnej powierzchni 0,3000 ha = 3000 m2.

 

Uzgodnienia projektowe - ZUDP

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP) jest organem, który istnieje w większości starostw powiatowych. Jego zadaniem jest koordynowanie projektów zgłaszanych przez inwestorów.

Uzgodnieniu podlegają lokalizacje sieci uzbrojenia terenu m.in. nadziemne, naziemne i podziemne przewody (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne), a także nowe przyłącza, oraz przebudowa istniejących. Celem tego jest zapewnienie bezkonfliktowego rozlokowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z już istniejącymi, jak również z projektowanymi przewodami, urządzeniami, obiektami budowlanymi, zielenią wysoką czy pomnikami przyrody.
ZUDP bada zgodność projektu z ustaleniami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wydaje także inne opinie, potrzebne inwestorowi posiadającemu projekt domu.

 

Poznaj zakres naszych usług

Zleć nam wykonanie potrzebnych pomiarów

Odbierz profesjonalnie przygotowaną dokumentację

Rozpocznij realizację zaplanowanej inwestycji

Porady Zobacz wszystkie porady

CZY GEODETA JEST POTRZEBNY?
CZY GEODETA JEST POTRZEBNY?
Geodezyjna dokumentacja projektowa jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę. Usługi wykwalifikowanego geodety, posiadającego odpowiednie uprawnienia, potrzebne są podczas realizowania każdej inwestycji budowlanej i warto o tym pamiętać.

Czytaj więcej
MAPY GEODEZYJNE
MAPY GEODEZYJNE
Istnieje wiele różnych rodzajów map geodezyjnych, które podzielić można ze względu na treść i zasięg opracowania, przeznaczenie czy formę. Zamawiając mapę u geodety należy precyzyjnie określić swoje wymagania i oczekiwania. Pozwoli to przygotować odpowiednią dokumentację geodezyjną. Jakie mapy geodezyjne wyróżniamy? Gdzie i w jakiej formie można zapoznać się z treścią map geodezyjnych?
Czytaj więcej
POTRZEBUJESZ ZAPROJEKTOWAĆ PRZESTRZEŃ?
POTRZEBUJESZ ZAPROJEKTOWAĆ PRZESTRZEŃ?
Obecność geodety jest tutaj niezbędna. Doświadczony, dyplomowany specjalista w tej dziedzinie zapewni Ci rzetelnie przeprowadzone pomiary i wykonane prace.


Czytaj więcej

Formularz kontaktowy

KANCELARIA GEODEZYJNA s.c.